Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Вільнянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 05408869) був реорганізований і увійшов до складу Томашівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Положення про виконавчий комітет


Додаток 
до рішення Вільнянської сільської ради
№07-01-VII від 03.11.2015р.
«Про затвердження Положення про виконавчий комітет
Вільнянської сільської ради»


П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
ВІЛЬНЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

1.Загальні положення

1.Виконавчий комітет Вільнянської сільської ради (далі виконком) є виконавчим органом сільської ради.
2.Виконком у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної, районної і сільської рад, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій та іншими нормативно – правовими актами.
3.Виконком утворюється сільською радою на термін її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови виконком здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконкому.
4.Кількісний склад виконкому визначається сільською радою. Персональний склад виконкому затверджується радою за пропозицією сільського голови.
5.Виконком утворюється у складі сільського голови та  інших осіб. До складу виконкому за посадою входить також секретар сільської ради. Депутати сільської ради, крім секретаря ради, не можуть бути членами виконкому.
6.Очолює виконком сільський голова. За рішенням ради функції секретаря виконкому може здійснювати секретар сільської ради.
7.Члени виконкому здійснюють повноваження без відриву від основного місця роботи.
8.Виконком є підзвітним і підконтрольним сільській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади  - також підконтрольним районній державній адміністрації та іншим місцевим органам виконавчої влади.
9.Структура виконкому, гранична чисельність його апарату затверджується за пропозицією сільського голови сільською радою.

2.Повноваження виконкому

10.Виконком може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами до відання виконавчих органів ради.
11.Виконком :
- попередньо розглядає проекти програм соціально – економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, бюджету місцевого самоврядування, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд сільської ради;
- координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності  територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх працівників.

3.Організація роботи виконкому

12.Основною формою роботи виконкому є його засідання. Засідання виконкому скликається сільським головою, і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконкому. Засідання виконкому відбувається щомісячно, як правило в третю середу місяця.
13.Процедурні питання роботи виконкому регулюються по можливості і аналогічно подібним питанням, встановленим Регламентом сільської ради для ради. Засідання виконкому протоколюються за аналогією ведення протоколу засідання ради.
14.Депутати сільської ради, працівники апарату виконкому мають право брати участь у засіданнях виконкому з дорадчим голосом.
15.Сільський голова як керівник виконкому :
- організовує в межах, визначених Законом , роботу виконкому та здійснює керівництво апаратом виконкому;
- підписує рішення виконкому та забезпечує їх виконання;
- представляє виконком у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об”єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
- звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежуть повноваження виконкому;
- укладає від імені виконкому договори відповідно до законодавства.
16.Секретар виконкому відповідно до визначеного виконкомом розподілу обов”язків відповідає за організацію певної ділянки роботи виконкому.
17.Секретар виконкому :
- організовує роботу апарату виконкому;
- планує роботу виконкому;
- забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконкому, візує підготовлені на підпис рішення виконкому та підписує додатки до них;
- доводить рішення виконкому до виконавців, юридичних осіб, громадян і контролює їх виконання;
- несе відповідальність за організацією і стан діловодства, обліку і звітності, архівної справи;
- вчиняє нотаріальні дії, реєструє акти громадського стану відповідно до законодавства;
- веде облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на території села;
- виконує інші доручення сільського голови та виконкому.
18.Члени виконкому :
- забезпечують своєчасне і якісне виконання завдань відповідно до розподілу функціональних обов”язків, несуть за це відповідальність у порядку, передбаченому законом;
- виконують окремі завдання і доручення виконкому, сільського голови і керуючого справами виконкому;
- мають право вносити на розгляд виконкому і сільського голови пропозиції з питань, що стосуються їх роботи.

4.Рішення виконкому

19.Виконком в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконкому приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконкому і підписується сільським головою.
20.У разі незгоди сільського голови з рішенням виконкому, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд ради.
21.Рішення виконкому з питань , віднесених Законом до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані радою.
22..Рішення виконкому доводяться до відома населення.

 

Сільський голова                                                  І.М.Лагерчук

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *