Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Вільнянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 05408869) був реорганізований і увійшов до складу Томашівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Положення про постійні комісії


Додаток №1
до рішення Вільнянської сільської ради
№05-01-VIIскл. від 03.11.2015р.
«Про затвердження Положення про постійні комісії
Вільнянської сільської ради»


Положення 
про постійні комісії 
Вільнянської сільської ради 

1. Основні принципи організації та роботи постійних комісій, 
порядок їх утворення

1. Організація і робота постійних комісій Вільненської сільської ради здійснюється на підставі Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про статус депутатів місцевих рад”, Регламенту роботи Вільненської сільської ради і цього Положення.
2. Постійні комісії ради є органами сільської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
3.  Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова постійної комісії обирається радою за пропозицією сільського голови. Депутат сільської ради може бути членом тільки однієї постійної комісії і працювати в ній на громадських засадах.
4.  Сільський голова і секретар ради не можуть бути обраними до складу постійних комісій.
5.  Основними завданнями постійних комісій сільської ради є :
-    розроблення пропозицій на розгляд ради та безпосередня участь у підготовці проектів рішень ради;
-    попередній розгляд кандидатур осіб, пропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, підготовка висновків із цих питань;
-  підготовка рекомендацій з питань, внесених на розгляд ради;
-  сприяння місцевим виконавчим органам і організаціям, а також депутатам ради в їх роботі над виконанням рішень обласної, районної та сільської рад;
- сприяння в здійсненні контролю за розглядом і реалізацією виконавчими органами висловлених на сесіях сільської ради та засіданнях постійних комісій.
Виконуючи покладені на них завдання, постійні комісії покликані сприяти ефективній діяльності сільської ради, як органові влади, вирішенню питань територіальної громади.
6. Перелік постійних комісій затверджується рішенням сільської ради виходячи з основних напрямків роботи ради та місцевих умов. Упродовж періоду своїх повноважень сільська рада може утворювати і ліквідовувати постійні комісії, вносити зміни до їхнього персонального складу, обирати голів комісій.
7.  Постійні комісії підзвітні раді та відповідальні перед нею.
8. Постійні комісії здійснюють свою роботу гласно, на основі колективного вільного, ділового обговорення і вирішення питань функціонування територіальної громади. Постійні комісії будують свою роботу на співпраці з представницькими і державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами та органами самоорганізації населення. Створюючи проекти рішень, постійні комісії вивчають і враховують громадську думку.
9.    Постійні комісії координують свою діяльність із відповідними комісіями районної ради.

2.Повноваження постійних комісій.

Постійні комісії сільської ради:

- за дорученням ради, сільського голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають специфіку ввіреної їм сфери діяльності, готують пропозиції і виносять їх на розгляд ради, розробляють проекти рішень та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;
- попередньо на своїх засіданнях розглядають проекти програм соціально – економічного і культурного розвитку, бюджету місцевого самоврядування, звіти про виконання програм і бюджету, готують щодо них свої висновки;
- перевіряють виконання рішень сільської ради, контролюють у межах повноважень дотримання чинного законодавства;
- розглядають  пропозиції, заяви та скарги громадян;
- вивчають за дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради або власною ініціативою діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітетові органів, підприємств, установ і організацій, їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних  випадках на розгляд ради або  виконавчого комітету;
- попередньо розглядають кандидатуру осіб, запропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, готують висновки з цих питань.

3. Права і обов’язки комісій

1. Питання, які належать до  повноважень кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови або секретаря сільської ради розглядатися постійними комісіями на спільних засіданнях. В такому разі протоколи спільних засідань підписують голови відповідних постійних комісій.
2. Постійні комісії для вивчення питань, розроблення проектів рішень ради, можуть утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості та фахівців.
3. Постійні комісії з питань, які належать до їх компетенції, та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності, необхідні документи і матеріали.
4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розглядові всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії мають бути повідомлені у встановлений ними термін. У разі не розгляду рекомендацій постійних комісій, вони можуть звернутися в раду з пропозицією про  притягнення до відповідальності посадових осіб.
5. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в роботі комісії, сприяти втіленню в життя її рішень, виконувати доручення комісії.
6. Член постійної комісії має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях комісії, має право пропонувати питання для розгляду постійної комісії та брати у їх підготовці й обговоренні, вносити пропозиції про заслуховування звіту чи інформації посадових осіб на засіданнях комісії. Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки більшості в комісії, може винести їх на розгляд ради.

4.Порядок роботи постійних комісій.

1. Постійні комісії сільської ради працюють відповідно до комплексного плану роботи сільської ради.
2. Засідання постійних комісій скликається за необхідністю. Голова комісії або за його дорученням секретар не пізніше як за 3 дні до призначеного терміну доводить до відома членів комісії та запрошених про  день, годину, місце проведення і порядок денний засідання постійної комісії.
3. У засіданнях постійних комісій мають право брати участь з правом дорадчого голосу члени інших комісій, а також запрошені депутати вищого рівня, працівники апарату сільської та районної рад.
4. На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники державних органів, об’єднань громадян, трудових колективів, органів самоорганізації населення.
5. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. У разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.
6. Усі питання в постійній комісії вирішуються голосуванням (більшістю голосів від загального складу членів комісії). Під час проведення спільних засідань рішення приймаються більшістю голосів від загального складу членів кожної комісії.
7.    Голова постійної комісії :
- скликає і веде засідання комісії;
- дає доручення членам комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання;
- забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, об’єднань громадян, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівців;
- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;
- організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії;
- інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи щодо реалізації рекомендацій комісії;
- інформує членів комісії про хід виконання рішень комісії та результати розгляду рекомендацій посадовими особами.
На спільному засіданні комісій головує, за погодженням, один із голів цих комісій. У разі відсутності голови комісії або за умови, коли він не має змоги виконувати повноваження з інших причин, його функції здійснює секретар комісії.
8.    Секретар комісії :
- повідомляє членів комісії про час, місце і  порядок денний засідання;
- веде діловодство комісії і протоколи їх засідань та облік виконаних доручень;
- стежить за своєчасним поданням виконавцями рішень і рекомендацій комісії, контролює надходження від них відповідей, виконує інші доручення комісії.
9.    Рішення, висновки, рекомендації постійних комісій підписує голова комісії. Рішення або висновки, прийняті комісіями спільно, підписують голови відповідних комісій разом. Протоколи засідань комісії підписують голова і секретар комісії.

5.Основні напрями діяльності постійних комісій сільської ради.

1. Постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів:
- розглядає проект місцевого бюджету, бюджетні запити головного розпорядника коштів та погоджує його зміни, готує висновки і рекомендації з цих питань; 
- розглядає звіти про виконання місцевого бюджету; 
- розглядає питання корегування бюджету та доцільності виділення коштів на потреби об’єктів соціально-культурного призначення;
- розглядає питання діяльності підприємств та установ на території села; 
- розглядає питання залучення інвесторів та інвестиційного капіталу для розвитку територіальної громади;
- контролює надходження до бюджету, в т.ч. за рахунок місцевих податків і зборів, надходження та видатки позабюджетного фонду, самооподаткування;
- розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;
- контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень.
2.Постійна комісія з питань земельних відносин, екології та благоустрою:
- розглядає питання регулювання земельних відносин на території села; 
- розглядає питання організації землеустрою, питання розпорядження землями, що знаходяться у власності територіальної громади;
- розглядає доцільність прийняття цільових програм, що стосуються земельних відносин; 
- розглядає питання ефективного використання земель; 
- попередньо розглядає звернення з питань земельних відносин, що надходять до виконавчого комітету сільської ради, та виносить рішення з цих питань для подальшого їх вирішення на сесії сільської ради
- вирішує в межах своєї компетенції спори між землевласниками на території села (в окремих випадках з виїздом на місце конфлікту);
- розглядає проекти місцевих програм, спрямованих на охорону довкілля;
- розглядає питання ефективного та раціонального використання природних ресурсів та бережного ставлення до навколишнього середовища;
- приймає участь у розробці «Правил благоустрою села Вільне»;
- розглядає та надає рекомендації щодо розробки та втілення правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними;
- здійснює контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
- розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;
- контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень. 
3.Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, материнства й дитинства та соціального захисту:
- розглядає питання та проекти рішень щодо фінансування сфери соціального захисту населення, створення нових робочих місць; 
- готує проект програми соціального захисту та зайнятості населення; 
- розглядає питання та готує пропозиції та проекти рішень ради щодо фінансування галузі охорони здоров’я та дитячих закладів; 
- розглядає питання та готує пропозиції та проекти рішень ради щодо фінансування галузі медичного обслуговування населення, забезпечення ліками незахищених верств населення; 
- розглядає питання, що стосуються покращення стану закладів освіти; 
- розглядає питання освіти дітей – сиріт та дітей, що залишилися без опіки батьків; 
- розглядає питання та готує рекомендації щодо розвитку культури та духовності, збереження історичної спадщини на території села; 
- аналізує стан освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, побутового і торговельного обслуговування, вносить пропозиції для подальшого покращення та розвитку галузей, зміцнення їх матеріальної бази;
- бере участь у розробленні програми розвитку спорту та фізичної культури;
- вносить рекомендації щодо підвищення ролі культурно-освітніх закладів в естетичному вихованні і вдосконаленні організації дозвілля населення;
- розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;
- контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень. 
4. У випадку необхідності сільська рада може утворити постійні комісії з інших питань.

 

Сільський голова                                                     І.М.Лагерчук

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *